FANTASIA VII

Fantasia no. 7

John Dowland

11-string alto guitar (altgitarr)

video recording: Danelia Goyes Tellez of GoyesFrame